U objednávek nad 2 000,- DOPRAVA ZDARMA. Objednávky se odesílají každou neděli.

Reklamační řád

ČLÁNEK 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Práva kupujícího z vadného plnění ("reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.9.2016.

PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY V TĚCHTO PŘÍPADECH:

  • Je-li vada na věci v době převzetí objednávky kupujícím a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
  • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
  • Vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).
  • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.
  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

ČLÁNEK 2

UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího tak, že zašle zboží na adresu provozovatele, která je uvedena v kontaktech e-shopu. Prodávající zajistí přijetí reklamovaného zboží od dopravce, který byl pro tento konkrétní případ využit. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.


ČLÁNEK 3

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.


ČLÁNEK 4

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.


ČLÁNEK 5

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • Zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
  • Zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

ČLÁNEK 6

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU
Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5.


ČLÁNEK 7

NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.


ČLÁNEK 8

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST
Poskytl-liprodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.    

 

Tento reklamační řád je účinný od 5.3.2019